SoldF.com


Upphovsrätt och Ansvar

SoldF.com:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och Svensk upphovsrätt och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis.

SoldF.com är en inofficiell site om Sveriges krigsmateriel och är på inget sätt förbunden med Sveriges Försvarsmakt.

Text, logotyper, grafik, ljud, fotografier och bilder från SoldF.com:s sidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från SoldF.com (Henrik Svensk). Brott mot ovanstående beivras och du kan komma att dömas till skadestånd eller fängelse i max 2 år.

Under inga omständigheter ansvarar SoldF.com (Henrik Svensk) för direkta eller indirekta skador, följd-skador eller någon annan typ av skada till följd av handlingar, handhavande och metoder eller omöjlighet, svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av informationen genom att tillämpa information som beskrivs och som finns tillgänglig på denna webbplats.

Dokumenten och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska eller typografiska fel. Informationen häri ändras periodvis. SoldF.com och tredje man kan när som helst göra förbättringar och/eller ändringar av produkterna som beskrivs häri utan att vidare meddela om detta.

Länkar till tredje parters webbplatser
Länkarna i detta område möjliggör för er att lämna SoldF.com:s webbplats. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av SoldF.com och ansvarar därför inte för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. SoldF.com tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta för er att hitta webbplatserna och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från SoldF.com av aktuell webbplats.


Cookies
En Cookie/kaka är en datafil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Oftast används cookies för att hålla reda på vart du varit och dina personliga inställningar för webbplatsen, tex språkval.

Denna webbplats använder cookies, för statistik (Google Analytics) och reklambanners från Google Adsense. Det finns länkar och infogat material (te.x Facebook boxen) som leder till webbplatser som sätter och använder cookies.SoldF.com ansvarar inte för cookies som sätts av webbplatser utanför vår domän och kontroll.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation SFS 2003:389 , som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska besökaren på en webbplats informeras om webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att hindra cookies. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ändra inställningar i din webbläsare (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, m fl) så att de inte tillåter cookies.

Lag om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) [Riksdagen]


Meddelande om upphovsrättsinnehavare.
Copyright © 1996-2016 Henrik Svensk
Copyright © 2000-2016 SoldF.com
där ej annan uttryckligen anges

Samtliga rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålls.

Lån av bilder, data och text
Genrellt beviljar vi tillstånd till skolarbeten som inte publiceras å internet och andra icke komersiella syften som främjar SoldF.com strövan att värna om Sveriges försvar. Dock skall alltid källan SoldF.com klart anges.

Förfrågningar om tillstånd eller andra typer av frågor kan skickas till info@soldf.com