SoldF.com

Regler för Chat

Om Du bryter mot dessa regler kan Du - förutom avstängning från SoldF.com och DALnet utan förvarning - bli skadeståndsskyldig och ställd till ansvar.

A. ORDNINGSREGLER

1. Inledning
Dessa ordningsregler gäller för SoldF.com och DALnet:s kommunikationstjänster – tjänsterna där användaren själv gör information tillgänglig på Internet (bl.a. Chat och Forum)
När du tar tjänsterna i bruk är du bunden till dessa regler.

För Chatten gäller dessutom följande tillägg från DALnet´s sida:

Regler för DALnet >>

B. ANSVAR OCH REGLER

3. Användarens ansvar
Användaren är ansvarig för att tjänsterna används i överensstämmelse med villkoren som gäller för den aktuella tjänsten samt för allt material som han/hon mottar, lagrar, sänder eller på annat sätt gör tillgängligt via SoldF.com eller DALnet.

Användaren får inte göra information tillgänglig som står i strid med detta avtal eller svensk lag, vilket innebär att informationen inte får vara kränkande för enskild person, vara ärekränkande, uttrycka hat eller ringaktning eller vara sedeslöst eller ha pornografiskt innehåll, utgöra hot mot rikets säkerhet eller bidra till spridning av datavirus.

Information som är skyddad av upphovsrätt eller på annat sätt får inte göras tillgänglig utan samtycke från rättighetshavaren eller tillstånd genom lag.

Användarna skall inte heller använda SoldF.com eller DALnet:s tjänster till att erbjuda eller efterfråga sexuella tjänster mot betalning, husrum eller annat vederlag, förmedla information om eller marknadsföra kommersiella tjänster, olaglig försäljning av vapen eller materiel som tillhör Försvarsmakten, pyramidspel eller annan verksamhet som inte är förenlig med tjänsternas karaktär.

Användarna skall hålla SoldF.com skadelös för förlust orsakad av uppsåt eller grov oaktsamhet eller av krav från tredje man baserat på användarnas bruk av tjänsterna.

4. SoldF.com:s ansvar
SoldF.com och DALnet ansvarar inte för användarnas eller andras bruk av tjänsterna och för information som användaren eller andra registrerar, mottar, lagrar, sänder ut eller gör tillgänglig på annat sätt än som är tillåtet enligt svensk lag.

SoldF.com och DALnet avskriver sig i varje fall ansvar för obehörig tillgång till, förlust och/eller ödeläggelse av data och/eller avbrott i informationsflödet, orsakat av användarnas eller tredje mans handling eller underlåtenhet, eller som följer av driftstörning.

För driften av tjänsterna svarar:

Chat:
www.DAL.net

5. Bottagning av olovlig information
SoldF.com och DALnet bedriver inte någon förhandskontroll eller censur av den informationen som görs tillgänglig via tjänsterna. SoldF.com och DALnet förbehåller sig rätten att utan föregående varning avlägsna eller ändra information som har kommit till SoldF.com eller DALnet:s kännedom och som enligt vår bedömning står i strid med svensk lag eller internationell lag, villkoren för användning av den aktuella tjänsten eller som kan utgöra grund för ansvar för eller kritik mot SoldF.com och DALnet.

Om SoldF.com avlägsnar eller ändrar sådan information skall i möjligaste mån avsändaren, om han/hon är känd underrättas enligt bestämmelserna i ordningsreglerna .

6. Ändring/Upphörande
SoldF.com och DALnet har rätt att när som helst ändra eller lägga ned tjänsterna, tekniska specifikationer och funktioner för tjänsterna.

SoldF.com och DALnet förbehåller sig rätten att säga upp avtalet till upphörande vid åsidosättande av skyldigheter från användaren sida. Sådant upphörande kan vid väsentligt åsidosättande ske utan föregående varning.